Εθνικές μεταφορές-μετακομίσεις

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την επικράτεια, με έδρα την Αθήνα.

Ο σύγχρονος ιδιόκτητος στόλος των φορτηγών αυτοκινήτων που διαθέτουμε, καθιστά δυνατή την παροχή υπηρεσιών Εθνικών Μεταφορών, τόσο στην Ηπειρωτική όσο και στην Νησιωτική Ελλάδα. Πραγματοποιούνται μεταφορές-μετακομίσεις πλήρους και μερικού φορτίου προς και από οποιοδήποτε σημείο της χώρας (Αθήνα, Αττική, Ελλάδα) υποδειχθεί από τους πελάτες μας. Όλα τα οχήματα είναι σε άριστη κατάσταση και χαρακτηρίζονται από ποικιλία σε διάφορες κατηγορίες, όπως π.χ. σε μεταφορική ικανότητα (ωφέλιμο βάρος, κυβικά μέτρα κιβωτάμαξας, τύπος κιβωτάμαξας, συνολικό μήκος οχήματος κ.λ.π.). Επίσης διαθέτουν υδραυλικές πόρτες (πλατφόρμες φόρτωσης-εκφόρτωσης). Τα προαναφερόμενα στοιχεία επιτρέπουν την επιλογή κατάλληλων οχημάτων αναλόγως της ευκολίας – δυσκολίας πρόσβασης στους χώρους φόρτωσης – εκφόρτωσης,  του όγκου των προς μεταφορά εφοδίων κ.λ.π. 

Σημειώνεται ότι σε όλα τα οχήματά μας δεν είναι εφικτή η εισαγωγή νερού, σκόνης και λοιπών ρύπων στο εσωτερικό της κιβωτάμαξας και συνεπώς διασφαλίζονται τα μεταφερόμενα αντικείμενα από τις καιρικές συνθήκες και από κάθε αιτία που θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια, φθορά, βλάβη ή ρύπανση αυτών.

Μεταφορές Μετακομίσεις Γερανοί Ανυψωτικά